Header image

  Privacybeleid

  VERSIE: 04-03-2024

  Inleiding
  Scori PRO hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. Als online kansspelaanbieder heeft Scori PRO zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds mei 2018 in de Europese Unie van kracht is. Daarnaast dient Scori PRO zich te houden aan wetgeving rondom het aanbieden van kansspelen. Scori PRO voert als verwerkingsverantwoordelijke dit privacybeleid. Spelers gaan akkoord met dit privacybeleid als voorwaarde voor inschrijving.

  Hoofdstuk 2: Categorieën persoonsgegevens
  Scori PRO verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
  • Adres en woonplaats
  • Geboortedatum en leeftijd
  • Bankrekeningnummer
  • Afschrift van geldig identiteitsbewijs
  • Gegevens over het speelgedrag

  Hoofdstuk 3: Verwerkingsgrondslagen
  Scori PRO verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

  • Toestemming van de betrokkene: Scori PRO kan persoonsgegevens verwerken wanneer de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven.
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: Scori PRO verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan haar contractuele verplichtingen jegens klanten.
  • Noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen: Scori PRO verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen als kansspelaanbieder.
  • Noodzakelijk om vitale belangen te beschermen: Scori PRO verwerkt persoonsgegevens om de vitale belangen van haar klanten te beschermen, bijvoorbeeld ter preventie van kansspelverslaving.
  • Noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen: Scori PRO verwerkt persoonsgegevens om haar taken als kansspelaanbieder uit te oefenen en te voldoen aan haar verplichtingen jegens de autoriteiten.
  • Noodzakelijk om gerechtvaardigde belangen te behartigen: Scori PRO verwerkt persoonsgegevens om haar gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals fraudepreventie en het verbeteren van haar dienstverlening.

  Hoofdstuk 4: Verwerkingsdoeleinden
  4.1 Registratie
  Scori PRO verwerkt persoonsgegevens om spelers te registreren op het platform. Dit omvat het verwerken van namen, e-mail, telefoonnummer, adres, woonplaats, geboortedatum en kopie van het identiteitsbewijs. De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. Door deze informatie te verzamelen kan Scori PRO de juiste spelers identificeren en registreren, en voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving inzake kansspelen en voorkoming van witwassen.

  4.2 Transactie en inzetten
  Scori PRO verwerkt persoonsgegevens om transacties en inzetten te kunnen faciliteren voor spelers. Dit omvat het verwerken van bankrekeningnummers, transactiegeschiedenis, inzetten en winstuitkeringen. De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. Door deze informatie te verzamelen kan Scori PRO de transacties en inzetten van spelers op een veilige en efficiënte manier faciliteren, en voldoen aan de wet- en regelgeving inzake kansspelen en voorkoming van witwassen.

  4.3 Verslavingspreventie
  Scori PRO verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van verslavingspreventie. Dit omvat het verwerken van transactiegeschiedenis, spelershandelingen, speelbewegingen, sessiegegevens en accountgegevens. De grondslag voor deze verwerking is wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang en het beschermen van vitale belangen. Door deze informatie te verzamelen kan Scori PRO het speelgedrag van spelers monitoren en eventuele tekenen van verslaving opsporen. Hierdoor kan Scori PRO tijdig ingrijpen en spelers helpen om hun speelgedrag onder controle te houden.

  4.4 Voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
  Scori PRO verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Dit omvat het verwerken van transactiegeschiedenis, accountgegevens, bankrekeningnummers, namen en adressen. Eventueel wordt hierbij aanvullende gegevens als bankafschriften, spelersverklaringen of bewijsstukken voor middelenonderzoek verwerkt. De grondslag voor deze verwerking is wettelijke verplichting. Door deze informatie te verzamelen kan Scori PRO verdachte transacties en witwaspraktijken opsporen en melden bij de relevante autoriteiten.

  4.5 Contact
  Scori PRO verwerkt persoonsgegevens om contact te kunnen opnemen met spelers. Dit kan nodig zijn voor het uitvoeren van een onderzoek of het voeren van een persoonlijk onderhoud. Hiervoor worden contactgegevens, namen en speelgedrag van spelers verwerkt. Het is belangrijk voor Scori PRO om contact te kunnen opnemen met spelers, bijvoorbeeld om te kunnen informeren over wijzigingen in de dienstverlening, om een klacht te kunnen behandelen of om fraude op te sporen en te voorkomen. De grondslag voor deze verwerking is de wettelijke verplichting om contact te kunnen onderhouden met spelers en het uitvoeren van de overeenkomst.

  4.6 CRUKS
  Scori PRO verwerkt persoonsgegevens om het CRUKS register te kunnen raadplegen bij registratie en aanmelding van spelers. Het CRUKS register is een landelijke database waarin spelers worden geregistreerd die zich hebben laten uitsluiten van kansspelen. Hierbij worden namen, geboortedatum en adres verwerkt. Het burgerservicenummer (BSN) wordt éénmalig gebruikt om een CRUKS-code te verkrijgen bij inschrijving en daarna direct verwijderd. Het doel van deze verwerking is om te voorkomen dat spelers die zich hebben uitgesloten toch kunnen deelnemen aan kansspelen en zo hun problematische gokgedrag kunnen voortzetten. De grondslag voor deze verwerking is de wettelijke verplichting en het beschermen van vitale belangen van spelers die zich hebben uitgesloten van kansspelen.

  Hoofdstuk 5: Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
  Als betrokkene heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder zullen de belangrijkste rechten worden toegelicht.

  Recht op inzage: U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welke doeleinden. Ook heeft u recht op informatie over de bron van de gegevens en de ontvangers van de gegevens.

  Recht op rectificatie: Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze te laten rectificeren.

  Recht op overdracht van gegevens: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

  Recht op vergetelheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, als u uw toestemming intrekt, als u bezwaar maakt tegen de verwerking, als de verwerking onrechtmatig is of als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te wissen. Het recht op vergetelheid geldt alleen voor persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden waarvoor geen wettelijke verplichting bestaat om ze voor een bepaalde termijn te bewaren. Ook wanneer de betrokkene zich beroept op het recht op vergetelheid, kan het dus voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens toch bewaard moeten worden vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor fiscale of juridische doeleinden. In dat geval zal Scori PRO u hiervan op de hoogte stellen.

  Recht op indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens: Indien u van mening bent dat Scori PRO niet op een juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens in Nederland. U kunt uw klacht indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Recht op bezwaar op gegevensverwerking: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scori PRO. Dit recht geldt alleen als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van het gerechtvaardigd belang van Scori PRO of op basis van een taak van algemeen belang of openbaar gezag. Indien u bezwaar maakt, zal Scori PRO de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. U kunt uw bezwaar indienen via de contactgegevens vermeld in deze privacyverklaring. Het recht op bezwaar geldt niet als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van wettelijke verplichting of uitvoering van een overeenkomst.

  Hoofdstuk 6: Bewaartermijn
  Bij verwerking van persoonsgegevens in het kader van organisatie van kansspelen op afstand is Scori PRO gebonden aan wettelijk verplichte bewaartermijnen. Dit betekent dat voor persoonsgegevens die zijn verwerkt onder de grondslag ‘noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen’ geldt dat ze zolang worden opgeslagen als gesteld door toepasselijke wet- en regelgeving. Bij verwerking van persoonsgegevens onder andere verwerkingsgrondslagen worden de gegevens bewaard zolang als redelijkerwijs nodig is voor het betreffende verwerkingsdoeleinde.

  6.1 Wettelijke bewaartermijn van 3 jaar, gerekend van moment van beëindiging van de inschrijving van de speler, tenzij uit een wettelijk voorschrift anders voortvloeit

  • Gegevens onderdeel van de spelersprofielen, de daarin opgenomen persoonsgegevens van spelers, alsmede andere persoonsgegevens die Scori PRO van spelers registreert ter uitvoering van Regeling Kansspelen op Afstand, hoofdstuk 4, afdeling 1: Registratieverplichtingen.

  6.2 Wettelijke bewaartermijn van 3 jaar, gerekend van moment van registratie van gegevens, tenzij uit een wettelijk voorschrift anders voortvloeit

  • Gegevens die Scori PRO registreert ter uitvoering van Regeling Kansspelen op Afstand, hoofdstuk 4, afdeling 1: Registratieverplichtingen, niet zijnde persoonsgegevens als vermeld onder artikel 6.1 van dit beleid.

  6.3 Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, gerekend vanaf moment van registratie van de gegevens

  • Gegevens die Scori PRO registreert als onderdeel van de financiële administratie m.b.t. de verplichtingen voor de belastingdienst.

  6.4 Wettelijk bewaartermijn van 5 jaar, gerekend vanaf het moment van het beëindigen van de zakelijke relatie

  • Gegevens die Scori PRO registreert voor de naleving van de verplichtingen uit het cliëntenonderzoek, zoals beschreven in de WWFT.

  6.5 Wettelijke bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf het moment van registratie van de gegevens

  • Gegevens die Scori PRO opneemt in de controledatabank ter uitvoering van Regeling Kansspelen op Afstand, hoofdstuk 4, afdeling 1: Registratieverplichtingen en artikel 5.3, tweede lid van het Besluit Kansspelen op Afstand.

  Hoofdstuk 7: Sub-verwerkers
  Scori PRO kan gebruik maken van sub-verwerkers bij de verwerking van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in het geval dit nodig is om wettelijke vereisten na te leven, ter uitvoering van overeenkomsten of ter bescherming van spelers. Spelers bij Scori PRO gaan er bij inschrijving mee akkoord dat persoonsgegevens met de volgende verwerkers kunnen worden gedeeld als onderdeel van dit beleid. Scori PRO blijft als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door sub-verwerkers en treft maatregelen ter beveiliging hiervan.

  1. Toezichthouders
  Verschillende instanties kunnen als onderdeel van hun toezichthoudende activiteiten (persoons-)gegevens ontvangen van Scori PRO, zoals de Kansspelautoriteit, Autoriteit Persoonsgegevens, Belastingdienst of FIU. Scori PRO deelt persoonsgegevens met deze instanties ter naleving van wettelijke verplichtingen.

  2. Zendesk
  Scori PRO maakt bij contact met spelers gebruik van klantenserviceplatform Zendesk. Hierin worden contactgegevens van spelers en communicatie met spelers geregistreerd als onderdeel van het klantcontact.

  3. BlueM / Pay
  Scori PRO maakt bij registratie en betalingsverkeer van spelers gebruik van betaaldienstverleners en diensten voor inschrijving en aanmelding. Deze diensten zijn vereist voor veilig betaalverkeer, identificatie en verificatie van spelers.

  4. Docaposte
  Scori PRO is verplicht tot het inrichten en onderhouden van een controledatabank en maakt daarbij gebruik van de diensten van Docaposte. De gegevens in de controledatabank zijn beveiligd en gepseudonimiseerd volgens de specificaties van de Kansspelautoriteit.

  Hoofdstuk 8: Beveiliging
  Scori PRO onderhoudt een informatiebeveiligingsmanagementsysteem dat erop is gericht gegevens adequaat te beveiliging. Dit systeem bevat fysieke, organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van gegevens, die periodiek worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. Daarnaast is het systeem onderworpen aan beoordeling van daartoe bevoegde keuringsinstellingen als onderdeel van de licentieaanvraag. Medewerkers worden getraind in en beoordeeld op hun vermogen om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met persoonsgegevens. Mochten er door tekortkomingen in de beveiliging van persoonsgegevens een datalek ontstaat dat een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, maakt Scori PRO daarvan melding bij de autoriteit persoonsgegevens en betrokkenen.

  Hoofdstuk 9: Contactgegevens
  Voor vragen m.b.t. verwerking van persoonsgegevens, neem contact op met Scori PRO via: support@scori.pro

  Hoofdstuk 10: Wijziging van de privacyvoorwaarden
  Scori PRO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien dit noodzakelijk is ter verbetering van producten en diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  Ter verbetering van producten en diensten kan Scori PRO besluiten om nieuwe functionaliteiten of diensten toe te voegen aan haar bestaande producten of diensten. In dat geval kan het zijn dat er nieuwe persoonsgegevens verwerkt worden of dat bestaande persoonsgegevens op een andere manier verwerkt worden.

  Wanneer het noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen kan Scori PRO genoodzaakt zijn om wijzigingen door te voeren in de verwerking van persoonsgegevens en/of de privacyverklaring. Bijvoorbeeld wanneer er nieuwe wet- en regelgeving wordt geïntroduceerd op het gebied van gegevensbescherming.

  De laatste versie van de privacyverklaring is altijd terug te vinden op de website van Scori PRO, voorzien van een wijzigingsdatum. Het is daarom belangrijk om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

  Bij wijzigingen in categorieën persoonsgegevens, verwerkingsgronden en verwerkingsdoeleinden blijven dezelfde rechten gelden voor betrokkenen. Betrokkenen worden zo volledig mogelijk geïnformeerd over de wijzigingen en kunnen hun rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.