Header image

  Algemene voorwaarden

  VERSIE: 02-04-2024

  INHOUDSOPGAVE

  1. Definities
  2. Wijziging in de voorwaarden
  3. Inschrijving
  4. Spelersverklaring
  5. Spelersaccount
  6. Aanmelding
  7. Betalingstransacties
  8. Bonus
  9. Spellen
  10. Privacy
  11. Schorsing
  12. Beëindiging
  13. Customer Servicedesk
  14. Klachtenprocedure
  15. Verantwoord spelen
  16. Intellectueel Eigendom
  17. Spelonderbrekingen
  18. Aansprakelijkheid
  19. Aanvullende bepalingen
  20. Toepasselijkheid


  1. DEFINITIES
  1.1Adverse Media - Verwijst naar negatieve informatie of berichtgeving over een persoon, organisatie of entiteit, gebruikt voor risicobeoordeling en due diligence.

  1.2Algemene voorwaarden - Deze Algemene Voorwaarden.

  1.3Betrokken Personen - Werknemers van Scori PRO of vennootschappen vallend onder en met inbegrip van Scorito Holding BV.

  1.4Bonus - Een bedrag wat door Scori PRO onder bepaalde voorwaarden gratis aan de Speler ter beschikking wordt gesteld, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de Spellen en het daarmee betalen van Entree Fees.

  1.5Bonusrekening - De door Scori PRO in zijn spelsysteem op naam van een Speler aangehouden Bonusrekening, die onderdeel is van de Spelersrekening, waarop de Bonus voor de Speler wordt gestort.

  1.6BSN - Burgerservicenummer

  1.7CRUKS - Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

  1.8Deelnemer - Een Speler die deelneemt aan een League.

  1.9Entree Fee - Een eenmalig bedrag aan kosten wat Scori PRO rekent voor deelname aan een Spel aan de Deelnemer, voor het gebruik van het Platform.

  1.10Inzet - Het bedrag wat de Deelnemer Inzet bij een League.

  1.11Intellectuele Eigendomsrechten - Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Platform en de Spellen, waaronder maar niet beperkt tot octrooirecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen.

  1.12League - Een groep spelers die het bij de Spellen op het Platform een weddenschap met elkaar aangaan, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen kleine Leagues (12 tot 16 deelnemers) en grote Leagues (minimaal 100 deelnemers).

  1.13PEP - Politiek Prominent Persoon, directe familieleden en naast geassocieerden van die persoon.

  1.14Platform - De (mobiele) website www.scori.pro en alle onderliggende pagina's en subdomeinen, alsmede (mobiele) apps van Scori PRO, waar de Spellen van Scori PRO worden aangeboden.

  1.15Prijzenpot - De som van alle Inzetten van de Deelnemers aan een League, minus de Rake, is de Prijzenpot waarom de Deelnemers spelen. De Prijzenpot wordt onder de winnaars verdeeld.

  1.16Rake - Een percentage van de Inzet, wat Scori PRO rekent aan kosten aan de Deelnemer, voor het gebruik van het Platform.

  1.17Scori PRO B.V. (hierna Scori PRO) - Statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Minervum 7092 B, 4817 ZK te Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87876302 en aanbieder van krachtens de Vergunning vergunde kansspelen onder nummer 2301/01.315.043, dochteronderneming van Scorito Holding B.V.

  1.18Speelrekening - De door Scori PRO in zijn spelsysteem op naam van een Speler aangehouden rekening met het speeltegoed van die Speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de Spellen.

  1.19Speelwinst - Prijzen of premies door de Speler behaald met deelname aan de Spellen.

  1.20Speler - De klant van Scori PRO die conform deze Algemene Voorwaarden als speler is ingeschreven.

  1.21Spelersaccount - De persoonlijke omgeving waartoe een Speler toegang krijgt na het succesvol registreren als Speler.

  1.22Spellen - De door Scori PRO aangeboden kansspelen krachtens Vergunning op het Platform op basis waarvan Spelers met elkaar weddenschappen kunnen aangaan.

  1.23Tegenrekening - De bij inschrijving op het Platform opgegeven en op naam van een Speler aangehouden bankrekening bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366.

  1.24Vergunning - De vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen met kenmerk 2301/01.315.043.

  1.25Wwft - De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.


  2. WIJZIGING IN DE VOORWAARDEN
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op de dag van de versiedatum, zoals vermeld op de eerste pagina van dit document. Vorige versies van de Algemene Voorwaarden zijn niet meer geldig.

  2.2 Scori PRO behoudt het recht voor om te allen tijde niet-materiële wijzigingen aan te brengen op haar Platform en het beleid op het haar Platform, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden.

  2.3 Als Scori PRO materiële wijzigingen aanbrengt in deze Algemene Voorwaarden en/of het Beleid dat daaraan ondergeschikt is, zal de Speler zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen als redelijkerwijs mogelijk is, maar wordt de Speler in ieder geval op de hoogte gebracht van materiële wijzigingen voordat ze in werking treden. Materiële wijzigingen zullen via e-mail aan de Speler worden gecommuniceerd met een samenvatting van de materiële wijzigingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn aangebracht. Door het Platform vervolgens te blijven gebruiken, wordt dit door Scori PRO beschouwd als aanvaarding van de wijzigingen. Indien een Speler niet akkoord gaat met de materiële wijzigingen, kan hij het Platform niet langer gebruiken, maar kan de Speler altijd zijn geld opnemen met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden en bepalingen en processen voor opnames. “Materiële wijzigingen” omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen als gevolg van wijzigingen in de voorwaarden van de kansspelvergunning, wijzigingen als gevolg van updates van de regelgeving, wijzigingen in het bedrijf dat de kansspelvergunning heeft, wijzigingen met betrekking tot stortings- en opnameprocessen, wijzigingen met betrekking tot de Customer Servicedesk processen van Scori PRO.


  3. INSCHRIJVING
  3.1 Alle Spelers dienen zich persoonlijk te registreren en de verstrekte informatie moet de eigen informatie zijn, en in alle opzichten accuraat en volledig. Als dit niet het geval is, behoudt Scori PRO zich het recht voor de inschrijving te weigeren, of het Spelersaccount voor onbepaalde tijd te schorsen en/of het Spelersaccount te beëindigen.

  3.2 Inschrijving bij Scori PRO als Speler is mogelijk voor alle natuurlijke personen die:

  1. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
  2. Niet zijn ingeschreven in CRUKS;
  3. Geen PEP zijn;
  4. Woonachtig zijn in Nederland;
  5. Geen Betrokken Personen zijn;
  6. Niet eerder de inschrijving door Scori PRO is geweigerd of waarvan het Spelersaccount door Scori PRO is gesloten.
  7. Door de Adverse Media-check komen;
  8. Zich niet inschrijven vanuit een land met verhoogde risicofactoren;
  9. Niet op de sanctielijst staan

  3.3 Om zich in te schrijven dienen de volgende gegevens verstrekt te worden:

  1. Voorna(a)m(en) en achternaam;
  2. Geboortedatum en -plaats;
  3. BSN (na inschrijving van de Speler wordt dit direct vernietigd, tenzij uit enige wettelijk voorschrift anders voortvloeit);
  4. Woonadres;
  5. E-mailadres
  6. Telefoonnummer;
  7. Bankrekeningnummer en de tenaamstelling; en
  8. Aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van een geldig identiteitsdocument (hiertoe dient de persoon een geldig identiteitsdocument te uploaden).

  3.4 Inschrijving als Speler vindt slechts plaats na:

  1. Succesvolle identificatie en verificatie van de opgegeven en overlegde gegevens door middel van een oplossing van Checkin.com.
  2. Validatie van het e-mailadres;
  3. Validatie van de tegenrekening op basis van IBAN/name check;
  4. Raadpleging van CRUKS en bevestiging dat de betreffende persoon daarin niet is opgenomen;
  5. Sanctiescreening, dat wil zeggen dat Scori PRO vaststelt dat tegen inschrijving van de betrokken persoon als Speler geen bezwaren of bedenkingen bestaan op grond van de Sanctiewet 1977;
  6. Vaststelling van de limieten door de betreffende persoon, te weten:
   • De maximale duur van de toegang tot het Spelersaccount per dag, week of maand;
   • De maximale stortingen op de Speelrekening per dag, week of maand; en
   • Het maximale tegoed op de Speelrekening.
  7. Vaststelling dat de betrokken persoon 18 jaar of ouder is.

  3.5 Scori PRO behoudt zich het recht voor om als onderdeel van de inschrijving als Speler nadere documenten en informatie op te vragen of om een persoon niet als Speler in te schrijven, wanneer Scori PRO weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de betrokken persoon niet aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler als bedoeld in dit artikel voldoet


  4. SPELERSVERKLARING
  4.1 Door zich in te schrijven als Speler verklaart een Speler:

  1. Handelingsbekwaam te zijn en uitsluitend voor eigen rekening te spelen.
  2. Akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring;
  3. De gegevens naar waarheid te hebben ingevuld;
  4. Niet in het schuldsaneringstraject te zitten;
  5. Niet onder curatele en/of bewindsvoering te staan;
  6. Geen PEP als bedoeld in 1.12 te zijn
  7. Geen onderwerp van sancties te zijn volgens Sanctiewet 1977
  8. Uitsluitend voor eigen rekening te zullen spelen.
  9. De inschrijving voor geen andere reden te gebruiken dan deelname aan de Spellen
  10. De inschrijving als Speler niet te zullen gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, voor fraude met of misbruik van de Spellen;
  11. Zorgvuldig om te zullen gaan met de identificatiemiddelen voor inschrijving als Speler op het Platform, alle redelijke maatregelen te nemen om het gebruik daarvan door derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader door Scori PRO te stellen voorschriften op te volgen;
  12. Kennis te hebben genomen van:
   • Deze Algemene voorwaarden;
   • De Speel Verantwoord pagina;
   • De Privacyverklaring.
   • De Klachtenregeling.
   • De Nederland beschikbare verslavingszorg(instellingen), de voor deze doeleinden beschikbare anonieme hulp en faciliteiten, inclusief de mogelijkheid tot zelfuitsluiting van deelname aan onze producten en inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS).


  5. SPELERSACCOUNT
  5.1 Een Speler is verantwoordelijk voor het beheer van zijn Spelersaccount, het volledig en correct invoeren en houden van zijn gegevens en de veiligheid en het gebruik van de identificatiemiddelen gebruikersnaam en wachtwoord om zich aan te melden op het Spelersaccount.

  5.2 Een Speler mag slechts één account bij Scori PRO openen. Indien een Speler meer dan één account opent, of met meerdere accounts meespeelt (op naam van iemand anders), zullen alle rendementen, speelwinsten of bonussen die de Speler heeft behaald of opgebouwd gedurende de tijd dat het dubbele account actief was, door de Speler worden verbeurd. Tevens zal Scori PRO beide accounts beëindigen.

  5.3 Een Spelersaccount is persoonlijk. Een Speler mag zijn Spelersaccount niet verkopen, uitlenen, overdragen of op een andere manier “delen” met een derde. De Speler is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten, winsten en verliezen op zijn Spelersaccount. In geval van verlies, diefstal of het vergeten van de logingegevens en/of ongeoorloofde toegang tot zijn Spelersaccount moet de Speler zijn wachtwoord wijzigen en contact opnemen met de Customer Servicedesk.

  5.4 Een Spelersaccount mag nooit gedeeld worden. Wanneer Scori PRO (redelijke) vermoedens heeft dat een account gedeeld wordt, blokkeert Scori PRO het account onmiddellijk.

  5.5 Scori PRO waarborgt dat Spelers de opgegeven limieten te allen tijde kunnen wijzigen. Een verhoging van de limieten treedt pas na een week in werking en verlagingen van limieten vinden direct plaats.

  5.6 Wanneer er (een redelijk vermoeden van) een accounthack is, blokkeert Scori PRO het account, storting en uitbetalingsfunctie. Scori PRO zal een onderzoek instellen op het account en zal gepaste maatregelen/ acties ondernemen.


  6. AANMELDING
  6.1 Bij iedere aanmelding van de Speler identificeert Scori PRO de Speler en raadpleegt CRUKS. De Speler krijgt alleen toegang tot zijn Spelersaccount, nadat is vastgesteld dat de Speler niet is ingeschreven in CRUKS, met uitzondering van de situatie waarin CRUKS als gevolg van een technische storing niet kan worden geraadpleegd. In dat geval:

  1. Stelt Scori PRO de Kansspelautoriteit onverwijld in kennis van de storing en de gevolgen daarvan;
  2. Raadpleegt Scori PRO het register zo spoedig mogelijk nadat de storing is opgeheven; en
  3. Is het tijdens de storing niet mogelijk voor de Speler om stortingen en inzetten te doen op het platform.

  6.2 Scori PRO heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen ter voorkoming van doorlopende en/of ongeautoriseerde aanmelding. De Speler mag deze niet omzeilen.


  7. BETALINGSTRANSACTIES
  7.1 Een Speler kan slechts één Speelrekening hebben.

  7.2 Betalingstransacties tussen Scori PRO en de Speler verlopen alleen via de Speelrekening.

  7.3 Scori PRO staat voor betalingstransactie met de Speler enkel iDeal toe die: afkomstig zijn van een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of door een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366; en ondubbelzinnig zijn te herleiden tot de persoon van de Speler.

  7.4 Scori PRO crediteert en debiteert de Speelrekening zonder onnodige vertraging, tenzij er controles moeten worden uitgevoerd.

  7.5 Behoudens correcties crediteert Scori PRO de Speelrekening van een Speler uitsluitend met geldmiddelen die:

  1. Afkomstig zijn van de Tegenrekening van de Speler of van een andere betaalrekening bij een kredietinstelling of betaaldienstverlener als bedoeld in 7.3; of
  2. Voortkomen uit Speelwinst; of
  3. Voortkomen uit de gratis verstrekte Entree Fees van Scori PRO aan de Speler.

  7.6 Scori PRO crediteert de Speelrekening niet:

  1. Voor zover de Speler daarmee een of meerdere maxima zoals bedoeld in artikel 3.4 onder f overschrijdt;
  2. Indien de mogelijkheid tot deelname is geschorst op grond van artikel 11 van de Algemene voorwaarden.
  3. Wanneer de naam bekend op het account van de gebruiker niet overeenkomt met de naam die gekoppeld is aan het opgegeven IBAN-nummer.

  7.7 Scori PRO debiteert de Speelrekening van een Speler uitsluitend:

  1. Ten gunste van de Tegenrekening van de Speler; of
  2. Ten behoeve van de deelname van de Speler aan de Spellen; of
  3. Ten gunste van Scori PRO's betaalrekening; en
  4. nadat de Speelrekening is gecrediteerd met geld van de Tegenrekening.

  7.8 Scori PRO debiteert de Speelrekening van de Speler ten gunste van de Tegenrekening, tenzij een betrouwbare, verantwoordelijke en controleerbare organisatie van de Spellen zich hiertegen verzet en tenzij een Speler is geschorst op grond van artikel 11.1 lid b en d:

  1. Indien de Speler daarom verzoekt;
  2. Voor zover het saldo op de Speelrekening het door de Speler in zijn Spelersaccount aangegeven maximum overschrijdt; of
  3. Indien de inschrijving van de Speler op verzoek van de Speler wordt beëindigd.

  7.9 Scori PRO houdt bij de uitbetaling de door Scori PRO verplicht in te houden belastingen in conform de Wet op de kansspelbelasting.

  7.10 Indien er een vermoeden van misbruik van de Speelrekening bestaat, behoudt Scori PRO zich het recht voor om, aan haar ter beoordeling, de betreffende storting(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren en eventuele kosten die Scori PRO in verband daarmee heeft gemaakt daarop in mindering te brengen.

  7.11 Scori PRO waarborgt dat de tegoeden op de Speelrekening te allen tijde met inachtneming van de wettelijke voorschriften aan de Speler kunnen worden uitgekeerd door middel van het aanhouden van Voorziening spelerstegoeden in de vorm van een stichting derdengelden.

  7.12 Scori PRO is geen financiële instelling en vergoedt geen rente over het saldo op de Speelrekening.

  7.13 Scori PRO staat geen negatief saldo toe op de Speelrekening.

  7.14 Contant geld dat Scori PRO wordt toegestuurd, wordt niet geaccepteerd.

  7.15 Als Scori PRO vaststelt dat een verscherpt cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd, verricht Scori PRO in ieder geval een onderzoek naar de herkomst van de middelen en/of herkomst vermogen van de betrokken persoon.


  8. BONUS
  8.1 Een Speler kan een Bonus op Scori PRO aangeboden krijgen indien de Speler:

  1. Een volledig geregistreerd, geverifieerd en actief Spelersaccount heeft bij Scori PRO; en
  2. De leeftijd heeft bereikt van minimaal 24 jaar.

  8.2 Een Speler kan geen Bonus op Scori PRO krijgen aangeboden indien de Speler:

  1. Jonger is dan 24 jaar; of
  2. Zichzelf heeft uitgesloten van Bonus aanbiedingen; of
  3. Door Scori PRO voor bepaalde tijd is uitgesloten van Bonus aanbiedingen, bijvoorbeeld als gevolg van een interventie- of adviestraject; of
  4. Op dit moment in een interventie- of adviestraject met Scori PRO zit.

  8.3 Een Bonus wordt nooit afgestemd op individueel speelgedrag van de Spelers en zal nooit aangeboden worden tijdens deelname van de Speler aan een kansspel.

  8.4 Een Bonus dient expliciet door de speler geaccepteerd worden, voordat deze actief wordt en kan alleen uitgekeerd worden door Scori PRO.

  8.5 Een Bonus is beperkt tot één per persoon, per huishouden, per computer of per IP, tenzij anders aangegeven.

  8.6 Op een Bonus zijn altijd de onderstaande variabelen van toepassing, welke bij de aanbieding van de Bonus worden vermeld en door Scori PRO per actie worden bepaald:

  1. Een minimale storting van de Speler op zijn Spelersrekening (bijvoorbeeld 100 euro); en
  2. De hoogte van de Bonus (bijvoorbeeld 20 euro);
  3. De einddatum tot wanneer de Bonus aanbieding geldig is (bijvoorbeeld 31 december 2024).

  8.7 Scori PRO is niet verplicht standaard een Bonus aan te bieden, dit gebeurt actiematig.

  8.8 De Bonus kan door de Speler alleen worden aangewend voor het betalen van de Entree Fees op Scori PRO. Bij het betalen van een Entree Fee wordt altijd eerst nagegaan of er een tegoed staat op de Bonusrekening, alvorens dit van de Speelrekening wordt geïncasseerd. Hierin heeft de Speler geen keuze.

  8.9 Het is voor de Speler niet mogelijk om de Bonus te gebruiken als Inzet, of deze uit te laten keren op zijn Tegenrekening.

  8.10 De Bonus kan vervallen, in dat geval wordt de Bonusrekening van een Speler door Scori PRO op nul euro gezet. De Bonus kan vervallen indien:

  1. De Speler daarom verzoekt bij de Customer Servicedesk; of
  2. De Speler een uitkering doet vanaf zijn Speelrekening naar zijn Tegenrekening; of
  3. De Speler zijn saldolimiet naar beneden bijstelt, met als gevolg dat er een automatische uitkering van zijn Speelrekening naar zijn Tegenrekening plaatsvindt.
  4. De Speler een jaar lang geen Inzet heeft geplaatst; of
  5. Het Account van de Speler wordt beëindigd.

  8.11 Scori PRO behoudt zich het recht voor om spelers uit te sluiten van bonussen zonder opgaaf van reden. Scori PRO is onder geen beding verplicht om een reden te communiceren.

  8.12 Scori PRO behoudt zich het recht voor om elke van de verstrekte promoties te wijzigen en/of te annuleren op elk gewenst moment, naar eigen oordeel en zonder voorafgaande kennisgeving.

  8.13 Scori PRO behoudt zich eveneens het recht voor om elke speler uit te sluiten van deelname aan promoties, als de speler de Algemene voorwaarden van Scori PRO heeft geschonden


  9. SPELLEN
  9.1 De Spellen die op het Platform van Scori PRO worden aangeboden, vallen onder de verzamelnaam Fantasy Sports-games. Hierbij stelt de Speler een fictief team samen van werkelijk bestaande sporters (voetballers, wielrenners, tennissers etc.), die deelnemen aan sportevenement. Afhankelijk van de resultaten die deze sporters behalen in het sportevenement, kan de speler punten verdienen binnen het spel. De Spellen kunnen in meer of mindere mate ook gecombineerd worden met het voorspellen van uitslagen van sportwedstrijden. De duur van een Spel kan variëren van één dag, of één speelronde (daily games), tot de duur van het gehele sportevenement (season long games), wat weer kan variëren van één week tot negen maanden.

  9.2 De Speler neemt het bij de Spellen van Scori PRO, op tegen andere Spelers op het Platform. De Speler speelt derhalve nooit tegen ‘het huis’, oftewel Scori PRO.

  9.3 Nadat een Speler zich aanmeldt voor een Spel en zijn team of voorspelling heeft gemaakt, kan de Speler zich inschrijven voor één of meerdere Leagues, met diverse configuraties:

   Grote LeagueKleine League
  Minimum aantal Deelnemers100Onbeperkt
  Maximum aantal Deelnemers1216
  InzetKeuze uit InzetbedragenKeuze uit Inzetbedragen
  Onder welke Deelnemers wordt de Prijzenpot verdeeld?De beste 10% van de Deelnemers.Afhankelijk van de gekozen configuratie door de Speler:
  • Top 3 wint
  • Top 5 wint
  • Top 8 wint  9.4 Zodra de League is gevormd, is de Speler een Deelnemer geworden aan de League.

  9.5 De Deelnemers aan de Leagues worden geanonimiseerd.

  9.6 Bij een grote League worden alle Deelnemers in dezelfde League geplaatst.

  9.7 Bij een kleine League worden de Deelnemers random in een League geplaatst. Een Deelnemer die meerdere Inzetten heeft geplaatst voor eenzelfde type League, kan nooit vaker dan één keer in één League worden geplaatst, zodat hij nooit tegen zichzelf kan spelen.

  9.8 Een Deelnemer heeft altijd maar één team of voorspelling per inzetronde, ongeacht het aantal Leagues waarvoor de Deelnemer zich aanmeldt bij een Spel.

  9.9 De kosten voor deelname aan de Spellen op het Platform kunnen worden verrekend via:

  1. een eenmalige Entree Fee per inzetronde van een Spel waarbij de Speler kan deelnemen aan één of meerdere Leagues; en/of
  2. een Rake over de Inzet van de Speler.

  9.10 Indien een Speler in geen enkele League geplaatst kan worden, dan wordt de Entree Fee en de Inzet teruggestort op zijn Spelersrekening.

  9.11 Scori PRO laat een Speler niet toe tot deelname aan de Spellen, als het saldo voor de Entree Fee op zijn Speelrekening daarvoor ontoereikend is.

  9.12 Scori PRO staat een Speler moet toe om een Inzet bij een Spel plaatsen, als het saldo op de Speelrekening van de Speler daarvoor ontoereikend is.

  9.13 De Rake wordt verrekend bij uitkering van de Speelwinsten.

  9.14 Voor de volledige Spelreglementen, wordt verwezen naar de Spelreglementen per Spel:

  1. Spelreglement Match Day
  2. Spelreglement EK/WK-spel
  3. Spelreglement TopCoach
  4. Spelreglement Bondscoach
  5. Spelreglement Champ Coach
  6. Spelreglement Football Daily
  7. Spelreglement Wielermanager
  8. Spelreglement Klassiekerspel
  9. Spelreglement Cycling Daily
  10. Spelreglement Tennismanager
  11. Spelreglement PRO GP
  12. Spelreglement Dartsmanager

  9.15 De belasting die op grond van de Wet op de kansspelbelasting moeten worden afgedragen wordt door Scori PRO ingehouden. Dit bedrag wordt voor de uitkering van eventuele Speelwinst op de Speelrekening in mindering gebracht. Het belastingtarief bedraagt 30,5% van het bruto spelresultaat.


  10. PRIVACY
  10.1 Scori PRO verzamelt, verwerkt en beveiligt de persoonsgegevens van Spelers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierop is de privacyverklaring van toepassing.


  11. SCHORSING
  11.1 Scori PRO schorst de mogelijkheid tot deelname aan de Spellen in ieder geval:

  1. Op verzoek van de Speler;
  2. Bij een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler en/of aan de Algemene voorwaarden;
  3. Bij een redelijk vermoeden dat de Speler door onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving zichzelf of zijn naasten schade kan berokken, als gevolg waarvan Scori PRO de Speler heeft geadviseerd zich te laten inschrijven in CRUKS, bij gebreke waarvan Scori PRO de Kansspelautoriteit hierover heeft ingelicht;
  4. Bij (een redelijk vermoeden van) misbruik, fraude, vals spel of ander oneigenlijk gebruik van de Spellen van Scori PRO of niet naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in elk geval witwassen;
  5. Als de autoriteiten, waaronder maar niet beperkt tot de Kansspelautoriteit, daarom verzoeken;
  6. Bij een faillissement, onderbewindstelling, ondercuratelestelling, surseance of wettelijke schuldsanering of andere insolventieregeling met betrekking tot de Speler;
  7. Wanneer een speler zichzelf uitsluit voor een bepaalde periode, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt voor de duur van de periode;

  11.2 In het geval van een schorsing wordt de mogelijkheid tot deelname aan de Spellen geschorst voor de duur van het onderzoek, echter maximaal zes maanden. De schorsing van de mogelijkheid tot deelname aan de Spellen heeft geen gevolgen voor de toegang van de Speler tot de gegevens met betrekking tot diens Speelrekening.


  12. BEEINDIGING
  12.1 Scori PRO beëindigt de inschrijving van een Speler in ieder geval indien de Speler daarom verzoekt. Dit verzoek kan worden gedaan door contact op te nemen met de Customer Servicedesk op support@scori.pro. 

  12.2 Zonder ons vermogen te beperken om een beroep te doen op andere rechtsmiddelen die Scori PRO ter beschikking kunnen staan, heeft Scori PRO het recht om Spelersaccount tijdelijk te bevriezen of een Spelersaccount permanent te sluiten op elk moment en om elke reden, maar in ieder geval ook wanneer Scori PRO:

  1. Vermoedt dat de Speler zich bezighoudt met illegale of frauduleuze activiteiten terwijl het Platform wordt gebruikt; of
  2. Vermoedt dat de Speler deze Algemene Voorwaarden schendt; of
  3. Vermoedt dat er een risico op speel gerelateerde schade voor de Speler bestaat; of
  4. Vaststelt dat de Speler deze Algemene Voorwaarden bewust of onbewust heeft geschonden; of
  5. Vermoedt dat er een risico op schade voor het bedrijf bestaat, bijvoorbeeld het vermoeden van witwassen van geld; of
  6. Bij wet verplicht is dat te doen.

  12.3 Als Scori PRO een Spelersaccount sluit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 12.1, verbeurt de Speler elk recht op een Bonus en door te spelen met lopende spellen. In het geval van beëindiging van een Spelersaccount, wordt het eventuele tegoed op de Spelersrekening overgemaakt naar de Tegenrekening van de Speler, alsmede eventuele Speelwinsten die later nog volgen.

  12.4 Als Scori PRO een Spelersaccount sluit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 12.2, verbeurt de Speler elk recht op een Bonus en door te spelen met lopende spellen. In het geval van beëindiging van een Spelersaccount, behoudt Scori PRO het recht voor om het eventuele tegoed op de Spelersrekening, alsmede eventuele Speelwinsten die later nog volgen, niet uit te keren.

  12.5 Scori PRO beëindigt de inschrijving van een Speler wanneer niet langer aan de voorwaarden, zoals die bij de inschrijving conform artikel 3 Algemene Voorwaarden gelden, wordt voldaan. De Speler wordt hierover geïnformeerd. Scori PRO behoudt het recht reden van de sluiting niet te delen. Scori PRO behoudt het recht voor om het eventuele tegoed op de Spelersrekening, alsmede eventuele Speelwinsten die later nog volgen, niet uit te keren.

  12.6 Bij een beëindiging schakelt Scori PRO de toegang tot de Spellen en de mogelijkheid tot aanmelding op het Spelersaccount uit.


  13. CUSTOMER SERVICEDESK
  13.1 De Customer Servicedesk is de gehele dag kosteloos bereikbaar in de Nederlandse taal via:

  1. De reactiemogelijkheid op het Platform
  2. E-mail op e-mailadres: support@scori.pro
  3. Telefoon op nummer 088 - 5115 700 (lokaal tarief).

  13.2 De Customer Servicedesk heeft de volgende taken:

  1. Informatievoorziening en ondersteuning met betrekking tot Spellen die Scori PRO aanbiedt op het Platform;
  2. Het registreren en behandelen van klachten conform wet- en regelgeving, zoals uitgewerkt in artikel 14 Algemene voorwaarden; en
  3. Het herkennen en registreren van interne en externe signalen die wijzen op onmatige deelname of risico's op kansspelverslaving.

  13.3 De Speler moet in communicatie met de Customer Servicedesk de volgende gedragsregels volgen:

  1. Respecteer de Customer Servicedeskmedewerkers van Scori PRO en eventuele partners die voor deze dienst worden ingezet; en
  2. Gebruik geen kwetsend of offensief taalgebruik.


  14. KLACHTENPROCEDURE
  14.1 Als een Speler klachten heeft over de Spellen van Scori PRO kan de Speler hierover een klacht indienen. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Customer Servicedesk via support@scori.pro

  14.2 Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst geregistreerd. Daarbij worden geregistreerd:

  1. De contactgegevens van de klager;
  2. De datum van ontvangst van de klacht; en
  3. Het onderwerp en de inhoud van de klacht;

  14.3 De ontvangst van de klacht wordt binnen 72 uur nadien aan de klager bevestigd.

  14.4 De Customer Servicedesk handelt klachten, afhankelijk van de aard daarvan, binnen 8 weken na ontvangst af. De klager wordt schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte gesteld van de bevindingen met betrekking tot de klacht en van de conclusie.

  14.5 Indien de klacht betrekking heeft op gedrag waarover de klager eerder een klacht heeft ingediend en die volgens deze klachtenprocedure is afgehandeld, wordt de klacht niet in behandeling genomen en wordt de klager hiervan binnen een week na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

  14.6 De afronding van de behandeling van een klacht wordt binnen 72 uur na de behandeling geregistreerd. Daarbij wordt geregistreerd:

  1. Binnen welke termijn de klacht is afgehandeld;
  2. Hoe de klacht is behandeld; en
  3. Het resultaat van de behandeling van de klacht.

  14.7 De gegevens betreffende de persoon van de Speler worden geregistreerd met inachtneming van het privacyverklaring.


  15. VERANTWOORD SPELEN
  15.1 Een Speler Speler kan zich op elk moment uitsluiten van deelname aan de Spellen, bepaalde speltypen of gedurende bepaalde tijdsblokken.

  15.2 Een Speler kan op elk moment de grenzen van zijn speelgedrag zoals bedoeld in artikel 3.4 onder f van de Algemene Voorwaarden wijzigen, met dien verstande dat:

  1. Een verlaging van een of meer maxima onmiddellijk in werking treedt; en
  2. Een verhoging van een of meer maxima na tenminste een week.

  15.3 Wanneer er individuele afspraken over limieten zijn gemaakt tussen Scori PRO en de Speler, zijn deze leidend waardoor een Speler mogelijk zijn limieten niet kan verhogen.

  15.4 Een Speler kan zich op elk moment vrijwillig laten uitsluiten van deelname aan alle op basis van een vergunning van de Kansspelautoriteit aangeboden kansspelen door zich te laten inschrijven in CRUKS via deze link.

  15.5 Een Speler kan onvrijwillig worden uitgesloten van deelname aan kansspelen door te worden ingeschreven in CRUKS. De Speler heeft dan niet langer toegang tot enig vergund kansspelaanbod.

  15.6 Voor meer informatie over de uitsluiting van deelname, andere voorzieningen in verband met verantwoord spelen en wordt verwezen naar de Speel Verantwoord pagina.

  15.7 Scori PRO behoudt het recht om limieten op het account te zetten/aan te passen (verlagen), o.a. speelduur, speellimieten en/of stortingslimieten.

  15.8 Scori PRO behoudt het recht om restricties op een account te zetten, beschikbaarheid van een dienst te beperken of het sluiten van een account wanneer Scori PRO mogelijke Verantwoord Spelen risico's constateert.

  15.9 Scori PRO kan vanuit het beleid Verantwoord Spelen contact met een Speler opnemen via telefoon en/of e-mail. Vanuit beleid Verantwoord Spelen kan dit betekenen dat een speler een bepaalde periode wordt uitgesloten van bonussen of dat een speler mogelijk niet kan deelnemen aan promotionele acties, zoals een toernooi.


  16. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  16.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform en de Spellen berusten bij Scori PRO en/of aan Scori PRO gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers.

  16.2 Deelname aan de Spellen is alleen voor persoonlijk gebruik ten behoeve van de deelname aan de kansspelen op het Platform. Spelers mogen geen inbreuk maken op de hiervoor genoemde Intellectuele Eigendomsrechten, door deze op enige manier openbaar te maken, te kopiëren of voor enig ander doel te gebruiken. Het is daarom niet toegestaan om reverse engineering of een decompilatie toe te passen terzake van de inhoud van het Platform, de eigendomsvermelding daarvan te wijzigen, te verwijderen of onleesbaar te maken, of te proberen de broncode of andere vertrouwelijke informatie af te leiden of op enige wijze te gebruiken ten nadele van Scori PRO, aan Scori PRO gelieerde ondernemingen en/of haar licentiegevers;

  16.3 Het is Spelers voorts niet toegestaan om domeinnamen, merken of beelden te registeren die lijken op of identiek zijn aan enige werken en/of tekens waarop Scori PRO Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

  16.4 Niet alleen Scori PRO maar ook aan Scori PRO gelieerde derden en/of bij het Platform betrokken partners, kunnen op dit artikel 14 Algemene voorwaarden een beroep doen. Dit artikel en, waar nodig de overige artikelen van de Algemene voorwaarden, gelden hiertoe jegens hen als een onherroepelijk derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.


  17. SPELONDERBREKINGEN
  17.1 Scori PRO spant zich in om technische storingen en andere incidenten die het normale spelverloop verhinderen, zo veel mogelijk te voorkomen.

  17.2 In het geval van een technische storing of incident waarbij een gestart spel in het geheel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van Scori PRO, zal Scori PRO:

  1. De speler hierover informeren via e-mail; en
  2. De inzet van de Speler terugstorten.

  17.3 In het geval van een technische storing of incident waarbij een gestart spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van de Speler, zal Scori PRO:

  1. De inzet van de Speler niet terugstorten; en
  2. Het resultaat van de speelronde verrekenen met het spelersaccount.


  18. AANSPRAKELIJKHEID
  18.1 Scori PRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van het Platform, deelname aan de Spellen en/of voor informatie verstrekt door of vanwege Scori PRO, inclusief de medewerkers van Scori PRO.

  18.2 Scori PRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van (tijdelijke) onderbrekingen van of storingen de functies en/of tijdelijke beperkingen van de mogelijkheden van het Platform of de Spellen.

  18.3 Scori PRO is niet aansprakelijk voor storingen die veroorzaakt worden door de apparatuur van de Speler of storingen van de internetprovider van Speler of voor schade veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount.

  18.4 Scori PRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van faillissement van de bank(en) of andere partijen waarmee Scori PRO samenwerkt voor de exploitatie van het Platform.

  18.5 Scori PRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals maar niet beperkt tot internetstoringen, hardware storingen, netwerkstoringen en soortgelijke omstandigheden, DDOS en soortgelijke aanvallen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, pandemie, natuurrampen, overstromingen en andere onvoorziene omstandigheden.

  18.6 De in dit artikel vermelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover dwingend recht zich daartegen verzet.

  18.7 Onder 'schade' zoals bedoeld in dit artikel verstaat Scori PRO ook gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot gederfde omzet, winst en immateriële schade als ook het verlies van data.

  18.8 De maximale aansprakelijkheid jegens de Speler voor enige kwestie die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van het Platform zal beperkt zijn tot het totaal van het bedrag dat rechtmatig op de Speelrekening staat en de teruggave van het bedrag van de Inzet van enig betwiste Spel of Inzet.

  18.8 De Speler gaat ermee akkoord Scori PRO en gelieerde vennootschappen, functionarissen, agenten en werknemers te vrijwaren tegen elke vordering van een derde die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met een schending van deze Algemene Voorwaarden door de Speler, of schending van een wet of de rechten van een derde, of gebruik het Platform door de Speler, met inbegrip van elke aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit alle vorderingen, verliezen, feitelijke of gevolgschade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenhonoraria, van elke soort en aard. Niets in deze Algemene Voorwaarden wordt geacht de aansprakelijkheid van de Speler uit te sluiten of te beperken met betrekking tot enige door de Speler verleende vrijwaring uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.


  19. AANVULLENDE BEPALINGEN
  19.1 Scori PRO behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden voortvloeien over te dragen aan derden. Scori PRO heeft hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming van een Speler nodig.

  19.2 Het is een Speler niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen onder de Algemene voorwaarden aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scori PRO.

  19.3 Scori PRO behoudt zich het recht voor om de Spellen te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de Vergunning.

  19.4 Indien Scori PRO geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Scori PRO afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen.

  19.5 Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden in strijd is met wet- of regelgeving, zal dat de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden niet aantasten. De betreffende bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een nieuwe bepaling die wettelijk wel is toegestaan en die naar aard en inhoud zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zal hebben.

  19.6 Alle telefoon-, schriftelijke en digitale communicatie met Scori PRO wordt opgeslagen voor veiligheids-, trainings-en compliance doeleinden. Hierop is de privacyverklaring van toepassing.


  20. TOEPASSELIJKHEID
  20.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Spellen die Scori PRO aanbiedt op het Platform.

  20.2 Scori PRO behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De speler wordt geïnformeerd wanneer er wezenlijke wijzigingen in de Algemene voorwaarden zijn, waarna de Speler één maand de tijd heeft om de wijziging(en) te accepteren. Wanneer een speler niet akkoord gaat met de wijzigingen zal het Spelersaccount worden beëindigd conform de Algemene voorwaarden.

  20.3 De Algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij vertalingen is in geval van discrepantie tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie de Nederlandse versie leidend.

  20.4 Op de Algemene voorwaarden en alle daarmee verband houden overeenkomsten tussen een Speler en Scori PRO is Nederlands recht is van toepassing. De Rechtbank te Breda is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.